مفهوم پیش دیابت و راه های جلوگیری از دیابتی شدنپیش دیابت

پیش دیابت به این معنی است که سطح قند خون افزایش پیدا می کند ولی در حدی نیست که به فرد دیابتی گفته شود.
ولی اگر فرد تغییری در سبک زندگی خود ایجاد نکند تبدیل به دیابت نوع دو و بیماری های قلبی می شود.

برای اطلاع دقیق تر لطفا به توضیحات دکتر شیما سیروس توجه کنید.

  • رنگ

  • حالت

  • نوع