ارتباط بیماری های گوارش با دیابت
ارتباط بیماری های گوارش با دیابت

دیابت روی دستگاه گوارش تاثیرات مختلفی دارد

توضیحات دکتر عباس ذوالفقاری در رابطه با تاثیر دیابت بر معده، لوزالمعده، کبد و مجاری صفراوی

  • رنگ

  • حالت

  • نوع