قسمت دوم اهمیت شمارش کربوهیدرات ها در بیماران دیابتی که از پمپ انسولین استفاده می‌کنند

بخش دوم گفتگو با خانم دکتر شیما سیروس دیابتولوژیست
موضوع : اهمیت شمارش کربوهیدرات در بیمارانی که قلم یا پمپ انسولین استفاده می‌کنند
اهمیت آموزش بیماران دیابتی و والدین کودک دیابتی در کلاسهای اموزشی انجمن دیابت بر کسی پوشیده نیست و به ویژه برای تزریق صحیح انسولین قبل غذا ،یادگیری شمارش کربوهیدرات ها و ضریب اصلاحی همراه با گلوکومتری مداوم بسیار حائز اهمیت است

  • رنگ

  • حالت

  • نوع