زخم ها و کندی روند بهبود آنها در بیماران دیابتی (قسمت دوم)


زخم ها و کندی روند بهبود آنها در بیماران دیابتی بسیار متداول است دکتر سعید محمدی در گفتگو با دیابت شاپ در خصوص راه های بهبود و شیوه های مدرن جهانی صحبت کرد که در ادامه قسمت دوم این گفتگو را مشاهده خواهید کرد

  • رنگ

  • حالت

  • نوع