انتخاب صحیح بیماران کاندید جراحی چاقی و دیابت (قسمت دوم)

مدت زمان لازم بعد جراحی ظرف روزهای اولیه عمل نیاز به انسولین در بیمارانی که درست انتخاب شده باشند کاهش قند صورت گرفته و نیاز به داروهای خوراکی و انسولین کم می شود .عوارض جراحی متابولیک در بیماران دیابتی می‌تواند عوارض جراحی مثل فشار خون ولی عوارض جراحی احتمالی مثل خونریزی و نشت بخیه و جوش نخوردن و امبولی می باشد ولی کلا یک فرد چاق و دیابتی عوارض بیشتری از هر جراحی می‌توانند داشته باشند .ولی اگر جراحی در فرد کاندید صورت نگیرد عوارض بیماری بیشتر از عوارض جراحی است و چون جراحی چاقی با لاپاراسکپی انجام می‌شود و زخم بزرگ ایجاد نمیکند عوارض کمتری به جا میگذارد.

  • رنگ

  • حالت

  • نوع