ارتباط دیابت و بیماری‌های کلیه نفروپاتی کلیه (قسمت سوم)

در بررسی آزمایشگاهی باید البومین را در ادرار اندازه گیری کنیم

در اوایل بیماری عملکرد کلیه نرمال یا حتی بالاتر می‌رود

نفروپاتی دیابتی حتما باید با پروتئین آوری باشد و اگر کراتینین بالا باشد و پروتیین آوری وجود نداشته باشد برای بیمار هیپرتنشیو نفروپاتی یا کاهش عملکرد کلیه به دلیل فشار بالا مطرح میگردد

  • رنگ

  • حالت

  • نوع