ارتباط بيماريهای تيروئيد با ديابت (قسمت اول)

به علت شيوع بالای ديابت همراهي اين بيماری با بيماريهای تيروئيد چشمگير
علل عملكردی اختلالات تيروئيدی به دو صورت كم كاری تيروئيد و پر كاری تيروئيد مي باشد كه شايعترين علت كم كاری تيروئيد كمبود يد ولی در كشور ما كه غنی از يد هست شايعترين علت بيماری خود ايمنی مثل هاشيماتو
علائم اختلالات تيروئيد اختصاصی نيست ولی چون تيروئيد غده ای كه متابوليسم بدن رو تنظيم ميكنه ميتواند طيف وسيع علائم را از تغييرات وزن، پوست و مو، اختلالات قاعدگي تا افسردگي و خواب الودگي ... داشته باشند
ارتباط ديابت نوع يك با ساير بيماريهای خود ايمن از جمله در تيروئيد حائز اهميت أست
رابطه بيماريهای تيروئيد بر عملكرد قلب بيماران ديابتی و غير ديابتی

  • رنگ

  • حالت

  • نوع